ANSWER SHORT QUESTION

Trong bài thi PTE Speaking

Strategies for Answer Short Questions

• Listen and watch attentively

• Don’t pause for long when you answer the question

• Don’t stop speaking for more than 3 seconds or the microphone will close

• Don’t give a long answer

• Marks are given for a short, accurate answer of no more than a few words

Tin Tức PTE

Mẹo Nâng Điểm Trong Phần Thi PTE Read Aloud

Phần “Read Aloud” là một phần quan trọng trong bài thi PTE Academic Speaking và...

PTE Có Dễ Hơn IELTS Không? So Sánh Hai Bài Thi

PTE là gì và thi PTE có dễ hơn IELTS không? Đây là hai câu...

Thông tin cơ bản về bài thi PTE Academic

Từ việc tổng hợp các câu hỏi thí sinh thường gửi qua Fanpage của PTE...